TERV110 Advanced Didactics in Health Education (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Oppimistavoitteiden rakentaminen
Ymmärtävä oppiminen, oppimisen tukeminen tutkivan työskentelyn avulla
Oppimisen ja osaamisen arviointi
Opetussuunnitelmat

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • rakentaa tarkoituksenmukaisia oppimistavoitteita eri kouluasteille ja jäsentää oppisisältöjä eri viitekehysten avulla
  • soveltaa tutkivaa työskentelyä terveystiedon opetuksessa
  • soveltaa ja perustella eri menetelmien käyttöä oppimisen ja osaamisen arvioinnissa
  • arvioida kriittisesti terveystiedon opetuksen nykytilaa ja tehdä perusteltuja ehdotuksia opetuksen kehittämiseksi

Description of prerequisites

TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet

Study materials

Oheismateriaali

Atjonen, P., Laivamaa, H., Levonen, A., Orell, S., Saari, M. et al. 2019. "Että tietää missä on menossa": Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI. (251 s.) https://karvi.fi/app/uploads/2019/04/KARVI_0719.pdf 

Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R. & Lonka, K. 2005. Tutkiva oppiminen käytännössä. Matkaopas opettajille. Helsinki: WSOY. (290 s.) 

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY. (416 s.) 

Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (352 s.) 

Jeronen, E., Välimaa, R., Tyrväinen, H. & Maijala, H. (toim.) 2009. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (206 s.) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6959-2 

Jyrhämä, R., Hellström, M., Kansanen, P. & Uusikylä, K. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. (247 s.)

Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava. (263 s.) 

Luostarinen, A., Nieminen, J.H., White, E.H., Nilivaara, P., Peltomaa, I. et al. 2019. Arvioinnin käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. (390 s.)

Luostarinen, A., Peltomaa, I-M. 2016. Reseptit OPSin käyttöön: opettajan opas työssä onnistumiseen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (243 s.)

Ouakrim-Soivio, N. 2016. Oppimisen ja osaamisen arviointi. Helsinki: Otava. (176 s.)

Paakkari, L. & Paakkari, O. 2012. Health literacy as a learning outcome in schools. Health Education 112 (2), 133―152. (20 s.)

Paakkari, O. 2017. Oppimista tukeva arviointi terveystiedossa. Teoksessa Kauppinen, E. & Vitikka, E. (toim.) Arviointia toteuttamassa: Näkökulmia monipuoliseen oppimisen arviointiin. Helsinki: Opetushallitus. (193 s.)

Summanen, A-M. 2014. Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Koulutuksen seurantaraportit 2014:1. Helsinki: Opetushallitus. (158 s.) 

Toivola, M. 2019. Käänteinen arviointi. Helsinki: Edita. (119 s.)

Toivola, M., Peura, P. & Humaloja, M. 2017. Flipped learning: Käänteinen oppiminen. Helsinki: Edita. (137 s.)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf sekä Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_2.pdf

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 2020. 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%2031.12.2020_0.pdf

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf 

Ammatillisten perustutkintojen perusteet. 2018. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tutkinnonosat/4211783

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (28 tuntia) 1 op. Kirjalliset tehtävät 5 op
Evaluation criteria:
Oppimispäiväkirja 60 %, kurssisuunnitelma 40 %
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching