RUOP201 Pronunciation and Oral Skills (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla perehdytään ääntämisen teoriaan ja käytäntöön. Myös työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja harjoitellaan. Opiskelija perehtyy ruotsin ääntämiseen, tunnistaa hyvän ääntämyksen tavoitteet ja harjaantuu luontevaan suulliseen kommunikointiin ruotsin kielellä. 

Suoritustavat: Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja opetukseen liittyvä tentti (kirjallinen ja suullinen).

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • osaa käyttää foneettista ja fonologista terminologiaa (erityisesti äänteiden luokittelussa)
  • tuntee ruotsin äännejärjestelmän ja prosodiikan fonologisella tasolla
  • osaa soveltaa tietämystään omaan ääntämiseensä niin prosodisten kuin yksittäisten äänteiden osalta
  • tunnistaa foneettisia piirteitä ja osaa selittää omaa ja toisten ääntämistä sekä
  • tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ääntämyksen keskeiset erot. 

Additional information

Arviointiperusteet: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosanan määrää kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus, joka muodostuu suullisesta ja kirjallisesta osasta. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Study materials

Luennoilla jaettava materiaali

Literature

  • M. Kuronen & K. Leinonen. (2010). Svenskt uttal för finskspråkiga - teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. (1. painos). Tampere: Juvenes.
  • C.-C. Elert. (2014). Allmän och svensk fonetik. (sivut 30-81). (9. painos). Lund: Studentlitteratur. Vanhempikin painos käy.

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80%) ja opetukseen liittyvä tentti. Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteiden saavuttaminen
Language:
Swedish
Study methods:

Osallistuminen opetukseen (läsnäolovaatimus 80%) ja opetukseen liittyvä tentti.

Study materials:

Luennoilla jaettava materiaali

Literature:
  • M. Kuronen & K. Leinonen: Svenskt uttal för finskspråkiga - teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. 2010 (1. painos).; ISBN: 952-5657-06-X
  • C.-C. Elert (2014) Allmän och svensk fonetik. (sivut 30-81). 2014 (9. painos). Vanhempikin painos käy.; ISBN: 978-91-44-10560-4

Teaching