RFIS096 Master's Thesis (Romance Philology as a Secondary Subject) (20 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Suoritustavat

Itsenäinen työ, ohjaus.

Arviointiperusteet

Sivuaineen tutkielma ja työprosessi

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • rajata tutkielmansa aiheen ja kytkeä sen alaansa relevantilla tavalla
  • asettaa tutkimustehtävänsä ja sitä tukevat tutkimuskysymykset tai työnsä tavoitteet
  • hallitsee tutkielmansa aihepiirin ja keskeiset käsitteet, osaa analysoida ja arvioida kriittisesti siihen liittyvää tietoa sekä tehdä perusteltuja johtopäätöksiä
  • perustellusti valita tarkoituksenmukaisen tutkimus- tai työmenetelmän ja hallitsee sen
  • koota, valita ja rajata tehtävän ratkaisemiseen soveltuvan aineiston ja analysoida sen
  • esittää työnsä tulokset jäsennellysti, suhteuttaa ne teoreettiseen viitekehykseen ja arvioida niitä kriittisesti
  • raportoida ja argumentoida tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
  • hallita työskentelyprosessinsa ja siihen liittyviä epävarmuuden tunteita

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (20 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
French

Teaching