OLUM1060 Teaching multiliteracies in digital environments (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla perehdytään monimuotoisten tulkinnan ja tuottamisen taitojen ohjaamiseen digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Description

 • medialukutaidot ja nettilukutaidot (tekniset perustaidot, tiedonhaun, digitaalisen sisällöntuotannon, jakamisen ja yhteistyön taidot sekä turvataidot)
 • tieto- ja viestintäteknologia monilukutaidon ohjaamisessa
 • ohjelmointi osana monilukutaidon ohjaamista

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on muodostanut käsityksen medialukutaidoista ja nettilukutaidoista osana monilukutaitoa ja ymmärtää, millaisia tulkinnan ja tuottamisen taitoja verkossa tarvitaan
 • osaa ohjata ja tukea monimuotoisten ja multimodaalisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoja sekä eriyttää näiden taitojen opetusta
 • ymmärtää ohjelmoinnillisen ajattelun perusteet ja on saanut valmiuksia hyödyntää ohjelmointia monilukutaidon kehittämisessä.

Additional information

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduuli (25 op) koostuu opintojaksoista: 

 1. Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op)
 2. Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op)
 3. Entä jos ei suju? – Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (5 op)
 4. Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa (5 op)
 5. Kirjariemua ja kirjoitusintoa – Näkökulmia sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen (5 op)
 6. Monilukutaidon ohjaaminen digiajassa (5 op)

Kaksi ensimmäistä opintojaksoa muodostavat moduulin perustan. Siksi niiden opiskelua suositellaan ennen valinnaisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee kolme. Yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koko moduulin tai yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella osana Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden vapaasti valittavia opintoja tai osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Description of prerequisites

Tämä opintojakso on osa Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduulin (25 op) valinnaisia opintojaksoja. Opiskelija valitsee neljästä valinnaisesta opintojaksosta kolme.

Ennen tätä opintojaksoa suositellaan opiskeltaviksi opintojaksot Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op) sekä Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op).

Study materials

Alla lueteltu kirjallisuus soveltuvin osin ja lisäksi opintojaksolla sovittu oppimateriaali.

Literature

 • Harmanen, M. & Hartikainen, M. (toim.) (2019). Monilukutaitoa oppimassa. Oppaat ja käsikirjat 2019:2. Helsinki: Opetushallitus.
 • Häkkinen, P., Kiili, C., Hautala, J., Pöysä-Tarhonen, J., Kanniainen, L. & Leppänen, P.H.T. (2019). Lukemisen ja oppimisen vaikeudet digitaalisissa ympäristöissä. Teoksessa T. Ahonen, M. Aro, T. Aro, M-K. Lerkkanen & T. Siiskonen (toim.), Oppimisen vaikeudet (s. 206–221). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
 • Kiili, C. & Laurinen, L. (toim.) (2018). Monilukutaidon mestariksi – Opettaja nettilukemisen ohjaajana. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja. Kummi 18. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
 • Leino, K., Rikala, J., Puhakka, E., Niilo-Rämä, M., Sirén, M. & Fagerlund, J. (2019). Digiloikasta digitaitoihin – Kansainvälinen monilukutaidon ja ohjelmoinnillisen ajattelun tutkimus (ICILS 2018). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen verkkokurssiin (hyv./hyl.) ja itsenäinen oppimistehtävä 100 % (0-5).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching