OKLA1209 Interaction and Learning (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Vuorovaikutuksen ja oppimisen ilmiöiden kytkennät
Yksilölliset erot oppimisessa ja opetuksen eriyttäminen
Hyvinvointia vahvistava osaaminen
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen
Vuorovaikutusosaamisen ja itseymmärryksen rakentuminen
Oppimisympäristöt ja niiden rakentaminen

Opettajan ydinosaamisalueista painottuvat 1. Eettinen osaaminen, 2. Tieteellinen osaaminen, 3. Vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen, 5. Pedagoginen osaaminen ja 6. Hyvinvointia vahvistava osaaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa integroida kokemuksiaan ja käsityksiään vuorovaikutuksen ja oppimisen ilmiöihin
  • osaa tutkia vuorovaikutuksen ja oppimisen ilmiöitä ja jäsentää niitä teoreettisten käsitteiden avulla
  • ymmärtää ryhmäprosesseja ja osaa ohjata niitä

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot

Study materials

Luentomateriaalit ja oppimistehtävän kirjallisuus valitun ilmiön mukaan. Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali:

1. Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A. R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.

2. Metsäpelto, R.-L. & Feldt, T. 2015. Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. (tai aiemmat painokset). Jyväskylä: PS-kustannus.

3 Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M.-K., & Siiskonen, T. (toim). 2019. Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

4. Schmuck, R. & Schmuck, P. 2001. Group processes in the classroom. 8. painos. Boston: McGraw Hill.

5. Niemistö, R. 1999. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

6. Salovaara, R. & Honkonen, T. 2011. Rakenna hyvä luokkahenki. Jyväskylä: PS-Kustannus.

7. Gordon, T. 2006. Toimiva koulu. Helsinki: LK-kirjat.

8. Peterson, J. M. & Hittie, M. 2010 Inclusive teaching. The journey towards effective schools for all learners. Boston: Allyn & Bacon. TAI Peterson, J. M. & Hittie, M. 2010 Inclusive teaching. Creating effective schools for all learners (tai uudempi painos). Boston: Allyn & Bacon.

9. Woolfolk, A. 2007. Educational psychology. (10. tai uudempi painos). Boston, Mass: Allyn and Bacon.

10. Hakkarainen, K., Lonka, K. ja Lipponen, L. 2005. Tutkiva oppiminen. Helsinki: WSOY (6.painos tai uudempi)


Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen luento-opetukseen ja pienryhmätapaamisiin sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching