OEAP1020 Pedagogical Foundation of Pre and Initial Education (8 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakso sijoittuu erityisesti Tieteellisen osaamisen, Pedagogisen osaamisen sekä Vuorovaikutusosaamisen ja moninaisuuteen liittyvän osaamisen ydinosaamisalueille. Kurssin keskeisenä sisältönä on:

 • Vuorovaikutus lapsiryhmässä sekä oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä omassa toiminnassa
 • Lapsilähtöinen pedagogiikka
 • Esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1-2 opetussuunnitelmat
 • Monipuoliset arvioinnin menetelmät ja toimintatavat
 • Kodin ja koulun välinen sekä monialainen yhteistyö
 • Monikielisyys ja varhennettu kielenopetus 

Suoritustavat

Luennot ja/tai pienryhmäopiskelu, oppimistehtävät


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
 • tunnistaa ja soveltaa lapsikeskeisen pedagogiikan työtapoja eri oppiaineissa esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1-2 opetussuunnitelmien mukaan
 • havainnoida vuorovaikutusta lapsiryhmässä sekä oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä edistää näitä oman toimintansa kautta
 • tunnistaa ja käyttää monipuolisesti erilaisia arvioinnin menetelmiä ja toimintatapoja esiopetuksessa ja perusopetuksen luokilla 1-2
 • tunnistaa moniammatillisia verkostoja ja niiden toimintatapoja esiopetuksessa ja perusopetuksen luokilla 1-2
 • tunnistaa kodin ja koulun erilaisia yhteistyömuotoja

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja/tai opetusohjelmassa mainittu muu opetusmateriaali

Literature

 • Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of Feedback. Review of Educational Research, 77, 81-112. doi: 10.3102/003465430298487
 • Roiha, A. & Polso, J. 2018. Onnistu eriyttämisessä. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Salmela-Aro, K. (toim.) 2018. Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin alussa määriteltyjen osasuoritusten (mm. kirjalliset oppimistehtävät, läsnäolo, oman opetuksen tarkastelu) tekeminen hyväksytysti. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching