OEAP1010 Education Psychological Foundations of Pre and Initial Education (8 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakso sijoittuu erityisesti Tieteellisen osaamisen, Pedagogisen osaamisen sekä Hyvinvointia vahvistavan osaamisen ydinosaamisalueille. Kurssin keskeisenä sisältönä on:

 • Lapsen oppiminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät
 • Esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisvalmiudet ja työskentelytaidot sekä niiden arviointi
 • Kehityksen ja oppimisen haasteet
 • Lapsen hyvinvoinnin tukeminen
Suoritustavat

Luennot ja/tai pienryhmäopiskelu, oppimistehtävät

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
 • tunnistaa esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin piirteet ja niihin vaikuttavat tekijät
 • tunnistaa ja huomioida motivaation, minäkuvan ja itsesäätelytaitojen merkityksen varhaisvuosien oppimisessa
 • arvioida esi- ja alkuopetusikäisten lasten oppimisvalmiuksia ja työskentelytaitoja
 • tunnistaa esi- ja alkuopetusikäisten lasten kehityksen eri alueilla ilmeneviä ongelmia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin tai opetusohjelmassa mainittu muu opetusmateriaali

Literature

 • Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M-K., Siiskonen, T. (toim.). 2019. Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
 • Crain, W. C. 2005 tai uudempi. Theories of development. Concepts and applications. (uudistettu painos.) Hillsdale, NJ: Prentice Hall.
 • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2015. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin alussa määriteltyjen osasuoritusten (mm. kirjalliset oppimistehtävät, läsnäolo, yhteiset projektit) tekeminen hyväksytysti. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (8 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching