MUSA1073 Professional Expertise in the fields of music, art and culture (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Perehdytään asiantuntijuuden käsitteeseen ja sen merkitykseen kulttuurialalla. Keskiössä on tutustuminen oman alan työtehtäviin ja toimijoihin laitoksen alumnitarinoiden ja -haastattelujen kautta, sekä oman osaamisen tunnistamisen ja kuvaamisen harjoittelu niin suullisesti kuin kirjallisestikin portfoliotyöskentelyn muodossa.

Learning outcomes

opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa kuvata oman alansa akateemisen asiantuntijuuden rakentumista
• hahmottaa oman alan urapolkuvaihtoehtoja ja asettaa tavoitteita oman asiantuntijuutensa kehittämiselle
• osaa suunnitella opintojaan työelämän ja työllistymisvaihtoehtojen näkökulmasta
• osaa kuvata ja arvioida osaamistaan ja sen kehittymistä portfolion avulla
• osaa laatia työhakemuksen ja CV:n
• hahmottaa kandidaatintutkinnon tuottaman osaamisen

Additional information

Ajoitus: 3. opintovuosi

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet kulloisenkin suoritustavan mukaisesti. Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching