MTEA1031 Bachelor's Thesis and Seminar (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen seminaarin aikana.

Learning outcomes

  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet

  • valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman

  • tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa

  • tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen tutkimusetiikan periaatteita

  • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä

  • kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän konventioita noudattaen

  • esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja ja arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä

  • arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (80%) seminaarityöskentelyyn ja sovittuihin ohjaustapaamisiin, annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti ja hyväksytysti suoritettu kandidaatintutkielma. Tarkemmat arviointiperusteet sovitaan seminaarin yhteydessä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (8 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching