MTEA052 Introduction to Bachelor's Thesis (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Luennot tutkimuksen teon perusteista ja tieteellisen kirjoittamisen periaatteista.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tieteellisen kirjoittamisen perusperiaatteet

  • etsiä tutkimuskirjallisuutta eri tietolähteistä

  • käyttää tutkimuskirjallisuutta asianmukaisesti tieteellisen tekstin tuottamisessa

  • suunnitella tutkimusasetelmia ymmärtäen empiirisen tutkimuksen päätyypit ja niiden asettamat vaatimukset tutkimuksen suunnittelun ja tiedonkeruun kannalta.

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

  • Hirsjärvi, S.; Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 15., uudistettu painos.

  • Valli, R. & Aarnos, E. (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. PS-Kustannus. 5., uudistettu painos.

  • Valli, R. & Aaltola, J. (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. PS-Kustannus. 5., uudistettu ja täydennetty painos.

  • Tutkielman aihepiiriin ja toteuttamistapaan soveltuva tutkimusmenetelmäkirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching