MSLA034 Candidate Seminar and Candidate Thesis (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen seminaarin aikana.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet
  • valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman
  • tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyen ja arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
  • tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen tutkimusetiikan periaatteita
  • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä
  • kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän konventioita noudattaen
  • esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiään valintoja ja arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
  • arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä.

Description of prerequisites

Suositellaan suoritettavaksi toisena tai kolmantena vuonna.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (80%) seminaarityöskentelyyn ja sovittuihin ohjaustapaamisiin, Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti ja hyväksytysti suoritettu kandidaatintutkielma. Tarkemmat arviointiperusteet sovitaan seminaarin yhteydessä.
Time of teaching:
Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät.

Teaching