MATA2710 Linear algebra and differentiation for engineering (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • Lineaarikuvaus, lineaarinen ja affiini funktio yhdessä ja kahdessa dimensiossa
 • Lineaarinen yhtälöryhmä ja sen esittäminen matriisiyhtälönä. Ali- ja ylimäärätty systeemi
 • Identiteettimatriisi, käänteismatriisi, determinantti, singulaarisuus, alimatriisit
 • Symmetrinen matriisi, transpoosi, jälki
 • Lineaarikuvausten yhdistetty kuvaus, matriisitulo
 • Kannanvaihto
 • Ominaisarvot ja –vektorit
 • Sisätulo
 • Yleinen äärellisulotteinen vektoriavaruus
 • Funktion derivaatan määritelmä
 • Suunnattu derivaatta ja gradientti, potentiaalifunktio
 • Jacobin matriisi
 • Lineaarialgebran ja derivaatan soveltaminen kuvankäsittelyssä käyttäen Pythonia ja OpenCV kirjastoa

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija

 • osaa tunnistaa lineaarisen, affiinin ja epälineaarisen funktion.
 • tuntee matriisilaskennan peruskäsitteet.
 • osaa esittää lineaarisen yhtälöryhmän, sen ratkaisun ja lineaarikuvausten yhdisteen matriisimuodossa, sekä hallitsee matriisitulon laskemisen.
 • ymmärtää kannanvaihdon vaikutuksen lineaarikuvausta esittävään matriisiin.
 • osaa derivoida skalaarifunktion ja tunnistaa derivaatan lineaarikuvaukseksi.
 • on tutustunut lineaarialgebran ja derivoinnin peruskäsitteiden käyttöön kuvankäsittelyssä.

Additional information

Opintojakso on tarkoitettu vain tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaattiohjelman opiskelijoille. Kursseista MATP121 Lineaarinen algebra ja geometria 1 sekä MATA2710 Lineaarialgebra ja derivaatta molempia ei voi sisällyttää matematiikan opintokokonaisuuteen. Opintojakso toteutetaan ensimmäisen kerran lukuvuonna 2022-2023.

Description of prerequisites

MATP1700 Tekniikan alan matematiikan valmistava kurssi

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Harjoitukset ja kurssitentti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opetusohjelmassa.
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Lopputentin pistemäärä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching

x

Exam (6 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching