LYTA1010 Sport Management and Leadership (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan liikunnan eri sektoreiden organisaatioiden johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja yleisiin muutossuuntiin. Muuttuva liikuntakulttuuri toimii johtamisen toimintaympäristönä ja sen ymmärtämisen myötä perehdytään tarkemmin muutos-, strategiseen-, talous- ja hyvinvointia tukevaan johtamiseen.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 tuntia). Luentotentti. Kirjatentti. Oppimistehtävän suorittaminen.

Arviointi

Opintojakson arvosana muodostuu opintopisteiden mukaan painotetusti: Luentotentti (1,5 op), kirjatentti (1,5 op) ja oppimistehtävä (1 op).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa analysoida yhteiskunnan muutosta organisaatioiden ja johtamisen näkökulmasta

- tunnistaa liikunta- ja urheilujohtamisen vaihtelevat toimintaympäristöt ja erilaisten organisaatioiden ominaispiirteet

- tunnistaa taloudenhallinnan ja henkilöstön hyvinvoinnin merkityksen liikuntajohtamisessa

- ymmärtää organisaation strategisten tavoitteiden merkityksen päivittäisessä käytännöllisessä johtamistyössä

Study materials

Tentittävä kirjallisuus, valitaan toinen seuraavista:

Salminen, Ari. 2018. Rehellisyys maan perii. Helsinki, Edita. (181 s.)

Juuti, Pauli. 2016. Johtamisen kehittäminen. PS-Kustannus. (160 s.)

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (16 tuntia) ja luentotentin suorittaminen.

Teaching

x

Exam (1.5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjatentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä samalla lukukaudella kuin kurssi toteutetaan.

Teaching

x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjallinen oppimistehtävä johtajuus-aiheesta.

Teaching