LUMO1020 Development of mathematical and scientific knowledge throughout the school years (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • Opettajan ydinosaamisalueet: Pedagoginen osaaminen, tieteellinen osaaminen sekä vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen.

  • Matemaattisen ja luonnontieteellisen osaamisen kehittyminen esiopetuksesta toiselle asteelle. Tutustuminen eri-ikäisten oppimisesta ja opettamisesta tehtyihin tutkimusartikkeleihin. Eri-ikäisten matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen observointi. Eri luokka-asteiden matematiikan ja luonnontieteiden opettajien haastattelut.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija:


  • Tuntee sekä matemaattisen että luonnontieteellisen osaamisen kehittymisen vaiheita esiopetuksesta toiselle asteelle
  • Osaa eritellä eri luokka-asteilla opiskeltavien sisältöjen ja taitojen yhteyksiä sekä tarkastella oppimista jatkumona
  • Ymmärtää sekä matematiikan että luonnontieteiden oppimisen ja opettamisen painopisteet esiopetuksesta toiselle asteelle
  • Tietää millaisia siirtymiä matematiikan ja luonnontieteiden oppiminen sisältää ja millaisia oppimisen haasteita näihin sisältyy
  • Osaa käyttää tutkimustietoa matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen suunnittelun tukena

Additional information

Tämä opintojakso on tarkoitettu vain LuMO-aineenopettajaopiskelijoille sekä LuMO-kotiryhmässä opiskelleille luokanopettajaopiskelijoille.

Description of prerequisites

Suoritettuina tai parhaillaan käynnissä olevina:
  • POMM1093 Ympäristö- ja tiedekasvatus

  • POMM1063 Matematiikan pedagogiikka

Study materials

Tarkempi oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen opintojakson opetukseen ja tapahtumiin sekä opintojaksolla ilmoitettavien tehtävien tekeminen.
Evaluation criteria:
Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan opetuksen alkaessa.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching