LTKY1021 Professional Development and Expertise 1 (1 - 2 cr) (1–2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Soveltuvin osin seuraavat sisällöt

 • Hops: tekeminen, seuraaminen, päivittäminen. Opintojen suunnittelu ja opiskelutaidot.
 • Opiskelijan hyvinvointi, arjen hallinta.
 • Ryhmäytyminen ja vertaistuki.
 • Oman osaamisen hahmottaminen ja sanoittaminen.
 • Ammatillinen asiantuntijuus ja työllistymisvaihtoehtojen hahmottaminen.
 • Arviointi- ja palautteenantotaidot.
 • Kansainvälisyys.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen sovittuun opetukseen (läsnäolovelvollisuus 100 %) ja annettujen tehtävien suorittaminen (hops-työskentely, portfoliotyöskentely, työelämätehtävät).

Arviointi

Edellytyksenä hyväksytyn arvosanan saamiselle on aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen. 

Learning outcomes

Osaamistavoitteina ovat opintojakson sovitun laajuuden ja sisältöjen mukaisesti osa seuraavista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan ja opiskeluaan
 • ymmärtää minkälaiset tekijät voivat edistää tai estää oppimista ja opintojen etenemistä
 • on tietoinen omaan hyvinvointiinsa ja sen ylläpitämiseen vaikuttavista asioista
 • ymmärtää oman roolinsa ja ryhmän merkityksen asiantuntijuutensa kehittämisessä
 • osaa tunnistaa ja kuvailla omaa osaamistaan
 • tunnistaa asiantuntijan työllistymismahdollisuuksia ja työtehtävien osaamisvaatimuksia
 • osaa antaa ratkaisukeskeistä palautetta
 • ymmärtää kansainvälistymisen merkityksen osana opintoja ja työelämää sekä on tietoinen erilaisista kansainvälistymismahdollisuuksista, mm. opiskelijavaihdosta ja kansainvälisestä työharjoittelusta.

Additional information

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet 1-2 lukuvuoden verran kandidaattiohjelman opintoja ennen tutkinto-opiskelijaksi tuloaan. Opintojakson laajuus ja tarkempi sisältö määritellään hops-ohjauksessa.

Study materials

Ajankohtaiset kirjat, artikkelit ja materiaalit.

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen opetukseen yhden lukuvuoden ajan (1 op / lukuvuosi)
Select all marked parts

Method 2

Description:
Osallistuminen sovittuun opetukseen kahden lukuvuoden ajan (1 op / lukuvuosi)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching