LTKY1012 Analyzing and assessing qualitative data (2–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla muodostetaan käsitys tutkimusidean tieteellistämisen prosessista. Huomio kiinnittyy siihen, miten tutkimusaihetta käsittelevien tieteellisten tekstien analyyttinen tarkastelu ohjaa uutta tietoa tuottavan tutkimusasetelman muodostamista. Tässä yhteydessä olennaista on taito tunnistaa tieteellisten tekstien argumentaatiorakenteita sekä muodostaa tutkimuskohdetta ymmärrettäväksi tekeviä synteesejä lähdekirjallisuuden erilaisista sisällöistä. Luennoilla esitellään erilaisten metodologioiden kytkeytyminen tekstimuotoisia aineistoja analysoiviin tutkimusasetelmiin, analyyttisten kirjallisuuskatsausten lajit sekä tieteellisten tutkimusten laadun arviointikäytännöt. Opintojaksoon sisältyvissä harjoituksissa harjoitellaan lähdekirjallisuuden argumentaation analysointia, lähdekirjallisuuden sisältöjen temaattista analysointia ja analyysin pohjalta tehtävien synteesien muodostamista sekä analyysin kohteena olevien tutkimusten laadun arviointia. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata analyyttisen kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusaiheen tieteellistämisen eri vaiheet
  • tuntee laadullisen tutkimuksen erilaiset suuntaukset ja osaa soveltaa tutkimuksen laadun arvioinnin menetelmiä
  • hallitsee lähdekirjallisuuden sisältöjen temaattisen analysoinnin ja siihen pohjautuvien synteesien ja johtopäätösten tekemisen prosessin
  • tunnistaa tieteellisen tekstin argumentaatiorakenteita ja osaa arvioida kriittisesti argumenttiketjujen oikeutusta

Additional information

Opintojakso sisältyy Tutkimusmetodit- EduFuturamoduuliin. Sekä avoimen yliopiston että tiedekunnan toteutukselle voi osallistua 5 opiskelijaa EduFuturan kautta.

Description of prerequisites

LTKY009 Johdatus seminaarityön tekemiseen (liikuntatieteet) TAI

LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen periaatteet (terveystieteet; huom. ei aikaisemman tutkinnon suorittaneilla maisteriopiskelijoilla)

LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet

Study materials

Alasuutari, P. 2012. Laadullinen tutkimus 2.0. Vastapaino.

Kakkuri-Knuuttila, M-L. 2013. Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus.

Stolt, M., Axelin, A. & Suhonen, R. 2016. Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja. Sarja A. Turku: Turun yliopisto.

Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/

Harjoituksissa jaettava materiaali 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Hyväksytty suoritus kurssilla edellyttää osallistumista demoihin sekä luentotentin suorittamista. Kurssin arvosana muodostuu luentotentin perusteella (100 %).
Time of teaching:
Period 2, Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot 16 tuntia

Harjoituksia 16 tuntia

Luentotentti

Teaching