LTKY014 Methods of Data Collecting and Basics of Scientific Writing (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Aiheen valinta ja rajaaminen
Tiedonhaku
Kirjallisen työn rakenne ja ulkoasu
Tieteellisen kirjoittamisen eettiset periaatteet
Lähdeaineistoon viittaaminen
Lähdeluettelon laatiminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija…

  • hallitsee tieteellisen kirjoittamisprosessin vaiheet ja osaa laatia seminaarityön
  • osaa valita ja rajata seminaarityön aiheen
  • pystyy itsenäiseen tiedonhakuun
  • osaa suunnitella ja kirjoittaa seminaarityön
  • osaa soveltaa kirjoittamisessaan hyvien tieteellisten käytänteiden periaatteita 

Study materials

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15–17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin)

Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet: https://www.jyu.fi/sport/fi/opiskelu/opiskelijan-ohjeet/opiskelu/kirjoitusohjeet/tuula_tutkija/view

Jyväskylän yliopiston ohjeet vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa ja vilppitapausten käsittely: https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/opintoja-ohjaavat-saadokset/vilppitapausten-kasittely

Jyväskylän yliopiston plagiaatintunnistussivut:
https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/turnitin

Viitteidenhallintaohjelma Refworks:
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-viittaukset/refworks-ohjeet

Kirjastotuutori: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori

Perus-IT-taitojen opinnoiksi/kertaukseksi suositellaan ITKP101 (Tietokone ja tietoverkot työvälineenä) -opintojaksoa (2-4 op) 

Completion methods

Method 1

Description:
1. vuosi, kevätlukukausi. Aktiivinen osallistuminen luennoille (6 tuntia), harjoituksiin (6 tuntia) sekä kirjaston tiedonhakuharjoituksiin (2 tuntia). Seminaarityön laatiminen tiedekunnan kirjoitusohjeiden mukaisesti.
Evaluation criteria:
Harjoitusten hyväksytty suorittaminen, seminaarityö
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching