LTKY002 Basics of Scientific Work (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssiin sisältyvät luennot aloitetaan katsauksella liikunnan ja terveyden ilmiöihin kytkeytyvän tieteenharjoituksen historiaan. Tässä yhteydessä muodostetaan käsitys liikunta- ja terveystieteellisen tutkimuksen institutionalisoitumisesta sekä liikuntatieteellisessä tiedekunnassa edustettujen tieteenalojen kehityksestä. Historiaan luotaavan johdannon jälkeen luennoilla syvennytään niihin tieteenfilosofisiin käsitteisiin, joiden avulla tieteellistä menetelmää ja ajattelua voidaan kuvailla. Niiden avulla määritellään tieteen tavoitteita, tieteellisen ajattelun ja argumentoinnin normistoja ja tieteellisen tiedon luonnetta sekä pohditaan eri tieteenaloja ja metodologioita yhdistäviä ongelmia, kuten totuuden ja tiedon käsitteitä, todellisuuden luonnetta, havaintojen luotettavuutta, teorian ja todellisuuden suhdetta sekä käsitteiden merkitystä tieteellisen tiedon tuottamisessa. Luentojen tieteenfilosofisia sisältöjä havainnollistetaan liikunta- ja terveystutkimukseen liittyvillä esimerkeillä. Luentojen lopuksi muodostetaan käsitys kurssin sisältöjen kytkeytymisestä tuleviin metodologiaopintoihin. Kurssille osallistujat syventävät luennoilla käytyjä pohdintoja itsenäisesti laadittavan esseetehtävän avulla


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata tieteellisen ajattelun ja menetelmän erityispiirteet sekä näiden merkityksen akateemisessa asiantuntijatyössä

  • kykenee tunnistamaan ja pohtimaan tieteelliseen tietotuotantoon liittyviä keskeisiä tieteenfilosofisia ja eettisiä ongelmia

  • tiedostaa liikunta-, urheilu- ja terveystutkimuksen erilaiset teoreettis-metodologiset lähtökohdat

  • on hankkinut perusvalmiudet metodologiaopintoihin sekä kriittiseen tieteelliseen ajatteluun ja kirjoittamiseen.

Additional information

Liikuntatieteellinen tiedekunta: syyslukukausi

LPE: Kurssi kirjataan koko laajuudeltaan (3 op) liikuntapedagogiikan pääaineopiskelijoille integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin.

Study materials

Haaparanta, Leila & Niiniluoto, Ilkka 2017. Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Gaudeamus.

Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa 2013. Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus.

Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa & Heinlahti, Kaisa 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus.

Raatikainen, P. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus.

Completion methods

Method 1

Description:
Osallistuminen luennoille (16 tuntia) sekä luentopäiväkirjan ja esseetehtävän laatiminen.
Evaluation criteria:
Esseetehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen luennoille (16 tuntia) sekä luentopäiväkirjan ja esseetehtävän laatiminen.

Teaching