LTKH1005 Conducting health-enhancing physical activity and physical exercise promoting performance (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Testauksen indikaattorit ja kontraindikaattorit, ja testauksen hyödyntäminen terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Testitulosten tulkinta ja palaute.

Harjoitteluohjelman suunnitelma ja sen toteuttaminen yksilöllisyys ja voimavarat huomioiden.


Suoritustavat

  • Luennot 8 h, harjoitukset 6 h, seminaarit 10 h, itsenäinen työskentely
  • Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin
  • Itsenäinen valmennusjakso asiakkaan kanssa
  • Valmennusraportin laatiminen luentoja ja kirjallisuutta hyödyntäen ja sen esittäminen seminaarissa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa fyysisen toimintakykyisyyden testauksen ja fyysisen harjoittelun perusteita eri-ikäisiin ja erikuntoisiin ihmisiin
  • osaa tulkita testituloksia kuntoliikkujan tavoitteet huomioiden
  • osaa laatia tavoitteellisen ja yksilön arkea ja kokonaiskuormitusta tukevan liikuntasuunnitelman
  • ymmärtää keskeisiä liikuntalääketieteellisiä tekijöitä yksittäisen liikunnanharrastajan ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa
  • on harjaantunut liikuntaan motivoinnissa ja liikuntaneuvonnassa
  • osaa yhdistää toimintakykyä tukevat osa-alueet, ravinto, liikunta ja palautuminen, hyvinvointia edistäen

Additional information

Ajoitus: kevät

Description of prerequisites

Tämä opintojakso kuuluu osana Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuliin. Moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille.

Esitiedot:

Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Study materials

Fogelholm, M., Vuori, I, & Vasankari, T. 2014. Terveysliikunta. Duodecim.

Haikarainen, T. 2016. Lihaskasvu & rasvanpoltto. Fitra.

Keskinen, K., Häkkinen, K. & Kallinen, M. 2018. Fyysisen kunnon käsikirja. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja 174.

Kotiranta, K. & Seppänen, L. 2016. Kestävyysliikunta. Fitra.

Terveurheilija www.-sivut, jonka sisältöä voi hyödyntää terveys- ja kuntoliikuntaan.

UKK-instituutin www.-sivut, joista erityisesti tutustuminen osioon Ammattilaisille ja Tietoa terveysliikunnasta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching