LPEY1002 Pedagogics in physical activity and sport (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Lapsen ja nuoren kanssa työskentelevän arvopohja, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys liikunnassa ja urheilussa sekä eettiset periaatteet.
Liikunta koulussa, seurassa ja muualla yhteiskunnassa.
Liikunnan ja urheilun didaktiikka, suunnittelu, opettaminen, valmentaminen, ohjaaminen ja soveltaminen.
Erilaisuuden kohtaaminen ja tasa-arvo liikuntakasvatuksessa sekä vammaisurheilupäivään osallistuminen.
Liikunnan esteettömyys ja saavutettavuus.
Liikunnan ja urheilun kehittämishaasteet muuttuvassa yhteiskunnassa.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa eritellä liikuntakasvatuksen arvolähtökohtia eri konteksteissa sekä tietää, miten opettajan ja valmentajan arvot näkyvät yksittäisessä opetus- ja valmennustilanteessa

  • tietää liikuntapedagogiikan ja soveltavan liikunnan peruskäsitteet ja teoriat sekä osaa käyttää niitä keskusteluissa sekä raportoinnissa

  • tietää, kuinka liikuntakasvatusta toteutetaan eri-ikäisillä ja erilaisen toimintakyvyn omaavilla väestöryhmillä

  • tuntee liikuntaa ja urheilua koskevat keskeiset lait ja niiden vaikutukset esimerkiksi urheiluseuratoimintaan ja koululiikuntaan sekä liikuntaympäristöjen suunnitteluun ja käyttöön

  • osaa kuvata opettajan, urheiluvalmentajan ja ohjaajan toimenkuvaan kuuluvien tehtävien monipuolisuuden

  • laatii perusteltuja tunti-ja harjoitussuunnitelmia

  • käyttää tarkoituksenmukaisia opetustyylejä ohjatessaan ja opettaessaan 

Study materials

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS –kustannus, ss. 12-20, 41-53, 114-126, 290-350, 410-421 (103 s.)

Ekirjassa vastaavat luvut: 1, 3, 7, 16-19 sekä 23.

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot 16 tuntia Harjoitukset 20 tuntia
Evaluation criteria:
Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen (100 %) sekä harjoitusten raportointi (hyv-hyl).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot 16 tuntia

Harjoitukset 20 tuntia

Teaching