LPEY005 Basics of Scientific Work (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tieteenfilosofia ja sen perustehtävät
Tieteellisen selittämisen ja ymmärtämisen peruskysymyksiä
Kausaalisuus, lainalaisuudet ja kausaalinen selittäminen
Mitä ovat tieteelliset teoriat
Tieteen kehitys ja edistyminen
Tieteellisen ihmiskuvan vahvuuksia ja heikkouksia
Liikunta- ja terveystieteet tieteenfilosofisesta näkökulmasta
Johdatus kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen
Johdatus tutkimuksen eettisten periaatteisiin

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille (16 tuntia) ja 8–10 liuskan (1,5 riviväli) esseetehtävän laatiminen. Essee laaditaan sekä luentoja että kurssin oheiskirjallisuutta hyödyntäen ja sen laadinnassa noudatetaan luennoilla annettavaa tieteellisen kirjoittamisen ohjeistoa.

Arviointiperusteet

Esseetehtävän suorittaminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tietää erilaisten tieteenfilosofioiden perusteita ja vaikutuksia.
  • ymmärtää metodisten ratkaisujen edellytyksiä ja rajoituksia.
  • hahmottaa tiedettä kokonaisuutena.
  • osaa pohtia kriittisesti tieteen mahdollisuuksia ja heikkouksia.
  • on tutustunut tutkimusetiikan periaatteisiin.

Additional information

syyslukukausi

Tämä opintojakso suoritetaan kurssin LPEY002 Tieteellisen toiminnan perusteet -jakson yhteydessä.

Study materials

Alanen, P. 1989. Luonnontiede, lääketiede, tieteenteoria. Helsinki:
Helsinki: Gaudeamus. (178 s.).
Haaparanta, L. & Niiniluoto, I. 1986. Johdatus tieteellisen ajatteluun. Helsinki: Helsingin yliopisto. (102 s.).
Kaakkuri-Knuuttila, M.-L. & Heinlahti, K. 2006. Mitä on tutkimus?: argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus. (230 s.).
Ketonen, O. 1976. Se pyörii sittenkin: tieteenfilosofian peruskysymyksiä. Porvoo: WSOY. (201 s.).
Lindholm, S. 1980. Vetenskap, verklighet och paradigm. Stockholm: Almqvist & Wiksell. (235 s.).
Niiniluoto, I. 1997. Johdatus tieteenfilosofiaan: käsitteen- ja teorianmuodostus. Helsinki: Otava. (314 s.).
Raatikainen, P. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. (176 s.).
Turunen, K. E. 1987. Ihminen ja tiede. Tieteellisen toiminnan perusteita. Jyväskylä: Atena kustannus. (97 s.).
Wilenius, R. 1987. Johdatus filosofiseen ajatteluun. Jyväskylä: Atena kustannus. (155 s.).
von Wright, G. H. 1987/1995. Tiede ja ihmisjärki: Suunnistusyritys.
Helsinki: Otava. (144 s.).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching