LPES027 Physical Education in Preschool (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Keskeiset käsitteet ja varhaiskasvatukseen liittyvät teoriat

Kehityksen eri osa-alueiden vaikutus kehitystä tukevien mielekkäiden liikuntatilanteiden luomiseen

Sensorinen integraatio ja oppimisvalmiuksien tukeminen liikunnan avulla

 Opetuksen eheyttäminen


Suoritustavat:

a) Luennot 12 tuntia ja harjoitukset 12 tuntia. Itsenäinen työskentely. Luennoilla aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja pohdintatehtävien tekeminen. Käytännön harjoituksissa opetustuokioiden suunnitteleminen, pitäminen ja aktiivinen osallistuminen yhteiskeskusteluihin.

TAI

b) Oppimistehtävä, joka sisältää vierailuja lasten liikuntaryhmissä

TAI

c) Kirjatentti (kirjatentin materiaali kohdassa "Kirjallisuus").


Arviointiperusteet:

a) Luentojen, demojen ja oheiskirjallisuuteen perustuvan oppimistehtävän arviointi (100%). Läsnäolovaatimus. 


b) Oppimistehtävä 100 %

c) Kirjatentti 100%

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää varhaiskasvatukseen liittyviä peruskäsitteitä.
  • ymmärtää lasten kasvua ja kehitystä selittäviä teorioita sekä tietää, minkälainen liikunta tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.
  • ymmärtää liikunnan merkityksen yleisille oppimisvalmiuksille.
  • osaa soveltaa teoriaa käytäntöön lasten liikuntatuokioiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Additional information

Suositeltu ajankohta 4. vuosi kl

Study materials

Sääkslahti, A. 2018. Liikunta varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS-Kustannus. (271s.) ISBN 9789524518307

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21. (44 s.) ISBN 9789522634108

Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:22. (64 s.) ISBN 9789522634115


Kirjatenttinä suoritettavan opintojakson tentittävä kirjallisuus:

Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2017. Varhaiskasvatuksen käsikirja, (neljäs uudistettu painos). Jyväskylä: PS-Kustannus. (375 s.) ISBN 9789524517850

Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:22. (64 s.) ISBN 9789522634115

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Description:
Oppimistehtävän ohjeet saat Arja Sääkslahdelta
Select all marked parts

Method 3

Description:
E-tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching