LPES005 Master's Thesis Seminar 1 (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tutkimustehtävän määrittely ja/tai tarkkojen tutkimusongelmien asettaminen.
Syvällinen perehtyminen omassa opinnäytetyössä käytettävään aineistonkeruumenetelmään.
Tutkimuseettisten periaatteiden ja menettelytapojen opiskelu.
Tutkimussuunnitelman kirjoittaminen ja esittely sekä omasta suunnitelmasta että muiden ryhmäläisten tutkimussuunnitelmista keskusteleminen ja kommentointi.

Gradun sisällysluettelon kirjoittaminen.
Tutkimusaineiston keruu.

Suoritustavat

Seminaarit, yksilölliset ja pienryhmäohjaukset (26 tuntia).
Itsenäinen työskentely.

Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja siihen sisältyviin ohjauskeskusteluihin, valmiin tutkimussuunnitelman palauttaminen ja esitteleminen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin

Tutkimussuunnitelman sekä pro gradu – tutkielman sisällysluettelon kirjoittaminen ja esittely

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää tärkeimmät tutkimuksen tekemistä koskevat eettiset periaatteet ja menettelytavat
- pystyy rajaamaan oman opinnäytetyönsä aihepiirin, määrittelemään tutkimustehtävät ja niihin liittyvät tutkimusongelmat
- laatii kirjallisen tutkimussuunnitelman
- hahmottaa gradun kokonaisuuden (eli sisällysluettelon)

Additional information

Ajoitus: 4. vuosi

Description of prerequisites

LPEA015 Kandidaatintutkielma

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching