LPEA514 Meeting individual needs in physical education (1–2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Oppilaan kohtaamiseen vaikuttavat arvot ja asenteet.
Oppilaiden yksilöllisyyden kohtaaminen ja osallistava opetus.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen liikunnassa.
Liikunnanopetuksen ja oppimisympäristön selkeyttäminen.
Tukea tarvitsevien oppilaiden liikunnan opettaminen ja eriyttäminen.
Monikulttuurisuus ja kulttuurienvälisyys liikunnassa.
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen opetuksessa.

Suoritustavat

Luennot 14 tuntia
Seminaari, harjoitukset ja opetusharjoitukset 42 tuntia

Osallistuminen luentoihin, seminaareihin ja harjoituksiin
Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen
Annettujen kirjallisten tehtävien suorittaminen
Itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Tentti 40 % sekä oppimispäiväkirja ja aktiivinen osallistuminen yhteensä 60 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa omien arvojensa, asenteidensa ja kulttuuritaustansa vaikutuksen oppilaan yksilöllisessä kohtaamisessa
- osaa kriittisesti pohtia omaa toimintaansa opettajana tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmista
- ymmärtää kehollisuuden merkityksen liikunnanopetuksessa
- osaa havainnoida oppilaiden yksilöllistä osallistumista ja oppimista heterogeenisessa opetusryhmässä
- osaa toteuttaa opetustaan siten, että kaikilla ryhmän oppilailla on tasavertainen mahdollisuus ominaisuuksistaan ja taustastaan riippumatta osallistumiseen ja onnistumisen kokemiseen oppitunneilla

Additional information

Ajoitus: 2. vuosi kevätlukukausi

Tämä opintojakso suoritetaan kurssin LPEA040 Yksilöllinen opetus liikuntaryhmässä -jakson yhteydessä.

Study materials

Ajankohtainen opettajan jakama oppimateriaali

Literature

  • Berg, P. & Kokkonen, M. (toim.) 2016. Urheilun takapuoli. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus liikunnassa ja urheilussa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, ss. 21–63 (42 s.).
  • Rintala, P, Huovinen, T. & Niemelä, S. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu no 168. Tampere, ss. 38–85 ja 215–235 ja 246 (68 s.).
  • Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. (toim.) 2017. (2. uusittu painos). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus., ss. 410–484 (74 s.).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching