LPEA505 Growth, Development and Ageing (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Ihmisen kehitys elämänkulun eri vaiheissa, muutos ja jatkuvuus, tieteidenvälinen näkökulma ihmisen fyysisen aktiivisuuden esteisiin, edellytyksiin ja mahdollisuuksiin elämän eri vaiheissa.
Kehityspsykologisen lähestymistavan peruskäsitteet.
Bio-psykososiaalinen viitekehys – systeeminen lähestymistapa ihmiseen kasvuun ja kehitykseen.
Fyysinen kasvu ja kehitys lapsuudessa.
Kognitiivinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa.
Sosio-emotionaalinen kehitys ja se, miten nämä näkyvät lapsen liikkumisessa.
Pätevyydenkokemukset ja motivaatio kouluiässä ja nuoruudessa.
Liikunnan edellytykset, esteet ja asenteet eri ikäkausina, siirtymävaiheissa ja elämän tapahtumien jälkeen (perheen perustaminen, eläköityminen, ero, sairastuminen, muutto).
Liikuntaneuvonta ja liikunnanopettaminen aikuiselle ja ikääntyvälle.

Suoritustavat

a) Luentoja 12 tuntia ja luentoihin liittyvät tehtävät. Itsenäinen työskentely. Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätöihin ja luentotentti. Luentotehtävien tekeminen.

TAI

b) Itsenäinen työskentely. Kirjallisuuden tenttiminen

Arviointiperusteet

a) 0–5 (luentotentti 100 %, luentotehtävät hyväksytty/hylätty)

b) 0–5 (100 % kirjatentti)

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee kehitys- ja kasvatuspsykologian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimustuloksia elämänkulkuajattelun näkökulmasta
- tiedostaa ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia
- osaa kuvata ihmisen kokonaisvaltaisen kehityksen pääpiirteet ja miten kehitystä voidaan tukea liikunnan avulla

Additional information

Ajoitus: 2. vuosi syyslukukausi

Tämä opintojakso suoritetaan kurssin LPEA009 Hyvinvointia tukeva liikunta elämänkulussa 1: Kasvu, kehitys ja vanheneminen -jakson yhteydessä.

Study materials

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. 5. uudistettu painos. Helsinki: WSOY. (ss. 22–307). ISBN 978-952-451-617-4

Literature

  • Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. 5. uudistettu painos. Helsinki: WSOY. (451 s.).; ISBN: 978-952-451-617-4
  • Weiss, M. R. 2004. Developmental sport and exercise psychology. A lifespan perspective. Morgantown, WV: Fitness Information technology, (ss. 1–71, 101–196, 289–355) (232 s.).; ISBN: 1-885693-36-2

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching