LPEA501 Teacher Researcher (1–2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Liikunnan opetus-ja oppimistapahtuman tutkimus ja opetustyylit.

Tuntisuunnitelman laatiminen, tavoitteiden asettaminen sekä sisällön ja opetustyylien valinta tavoitteiden mukaisesti.

Tunnin tarkasteleminen seuraavista näkökulmista: vuorovaikutus ja palautteenanto, opettajan toiminta ja ajankäyttö, oppilaan toiminta ja aktiivisuus.

Teknologian hyödyntäminen opetuksen analysoinnissa.

Video- ja observointipalautteen hyödyntäminen ja oman opetustoiminnan reflektointi.

Observointitutkimuksen raportointi.


Suoritustavat:

Luennot 10 tuntia

Harjoitukset 20 tuntia

Itsenäinen työskentely

Aktiivinen osallistuminen opintojakson harjoituksiin. Opetusten suunnittelu, toteuttaminen ja videointi. Annettujen observointitehtävien suorittaminen

Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen.

Raportin laatiminen observointitulosten pohjalta ja tulosten esittäminen.


Arviointiperusteet:

Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen 40 %, raportti 60 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden opettajan ja oppilaan toimintaa liikunnan opetus-oppimistilanteessa sekä perustella tekemiään opetusratkaisuja.

  • osaa hyödyntää saamaansa palautetta sekä antaa vertaispalautetta.

  • osaa käyttää liikunnan opetus-oppimistilanteessa erilaisia työtapoja tarkoituksenmukaisesti.

  • osaa käyttää erilaisia liikunnanopetukseen kehitettyjä observointi- ja analysointimenetelmiä.

  • osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistään liikunnanopettajana.

  • saa vahvistusta omalle persoonalliselle tavalle toimia opettajana.

  • osaa toimia yhteistyössä ryhmässä ja kantaa vastuuta yhteissuunnittelusta.

Additional information

Ajoitus: 2. vuosi syyslukukausi

Tämä opintojakso suoritetaan kurssin LPEA001 Tutkiva opettaja -jakson yhteydessä.

Study materials

Luennoilla ja harjoituksissa jaettava materiaali.

Heikinaro-Johansson, P. & Lyyra, N. 2018. Liikunnanopetus ja opetuksen analysointi. Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching