LPEA2000 Yhdenvertaisuuden perusteet liikunnassa (integr) (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Ihmisten kohtaamiseen ja opettamiseen vaikuttavat arvot, asenteet ja eettiset näkökulmat.

Tunnetaidot ryhmien ja yksilöiden kanssa työskennellessä.
Osallisuus liikunnassa.

Kehollinen moninaisuus.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö.

Suoritustavat:

6 h luentoja ja 18 h harjoituksia intensiivijaksona

Lähdemateriaalia hyödyntävä essee 30 h

Arviointiperusteet:

Opetukseen osallistuminen

Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tiedostaa omien arvojensa, asenteidensa, kulttuuritaustansa ja aiempien kokemustensa merkityksen ihmisten välisissä kohtaamisissa
  • tunnistaa ja pystyy käsittelemään erilaisten kohtaamisten itsessä herättämiä tunteita
  • osaa kriittisesti pohtia omaa toimintaansa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmista liikunnassa
  • ymmärtää kehollisuuden merkityksen liikunnanopetuksessa
  • tuntee liikuntakasvatuksen kannalta keskeiset yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät käsitteet ja säädökset

Additional information

Tämä on pedagogisiin opintoihin integroituva opintojakso.

Study materials

Kurssin verkkomateriaali

Liikuntapedagogiikka kirjasta (2017) luvut 11, 25, 26

Kokkonen, M. (2017). Liikunta sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä edistävien tunne- ja ihmissuhdetaitojen tukijana. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.), Liikuntapedagogiikka (s. 185-214). 2. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kokkonen, M. (2017). Liikuntapedagogiikan yhdenvertaisuus – sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma. Teoksessa T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (toim.), Liikuntapedagogiikka (s. 455-484). 2. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Completion methods

No completion methods