LPEA038 Pedagogy of Physcial Activity and Sport 1 (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Pedagogiikan ja liikuntapedagogiikan käsitteet ja teoriat
Andragogiikka (aikuiskasvatus)
Liikuntakasvatuksen tehtävä
Pedagogisen työn arvot ja eettisyys
Pedagogin käsitykset ja uskomukset
Opettajan valta ja vastuu
Arviointi
Toiseuden ja erilaisuuden kohtaaminen
Monikulttuurisuus
Pedagogin kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikki
Pedagoginen johtaminen
Opetussuunnitelmat
Liikunnan opetussuunnitelmat
Oppimisen tukijärjestelmät

Suoritustavat

Luennot 10 tuntia
Ryhmätyöskentely 50 tuntia
Itsenäinen työskentely 75 tuntia

Luennoille, ryhmänohjaukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn osallistuminen ja asiantuntijuuden jakaminen, lukupiirit ja oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Annettujen tehtävien tekeminen 100 %.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee suomalaisen liikuntakasvatuksen tehtävän
- tuntee suomalaisen koulujärjestelmän, siihen liittyvät lait ja asetukset sekä opetusta ohjaavan opetussuunnitelman
- jäsentävän omakohtaisen suhteen liikuntakasvatukseen ja sitä toteuttaviin kansallisiin instituutioihin

Additional information

Ajoitus: 1. vuosi

Lisäksi 3 op kirjataan integroituihin opettajan pedagogisiin opintoihin.

Study materials

Lukupiirin kirjallisuuslista

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching