LPEA037 Individual Learning and Teaching (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Ihmisen kehitys, muutos ja jatkuvuus
Motorinen kehitys ja sensorinen integraatio
Kognitiivinen kehitys
Sosioemotionaalinen kehitys
Oppimisvalmiuksien tukeminen liikunnan avulla
Liikuntakasvatus varhaislapsuudessa
Liikuntaharrastuksen motivaatiotekijät
Motoristen taitojen oppiminen ja ohjaaminen
Havaintomotoriikka
Liikkumisen kykytekijät ja perusliikkumisen taidot
Inkluusio
Erityisliikunnan arvolähtökohdat ja keskeiset käsitteet
Erityisliikuntaa ohjaavat lait, asetukset ja kehittämissuunnitelmat
Liikuntatilojen esteettömyys
Soveltavan liikuntakasvatuksen didaktiikka
Oppimisen ongelmat ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat
Aikuisten ja iäkkäiden terveysliikunta ja terveyskunto

Suoritustavat

Luennot 10 tuntia
Harjoitukset 14 tuntia
Itsenäinen työskentely 57 tuntia

Luennoille ja harjoituksiin osallistuminen ja asiantuntijuuden jakaminen, lukupiirit ja oppimispäiväkirja

Arviointiperusteet

Annettujen tehtävien tekeminen 100 %.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen vaiheet
- tuntee motorisen kehittymisen ja oppimisvalmiuksien väliset yhteydet
- tiedostaa heterogeenisen ryhmän asettamat haasteet ja mahdollisuudet liikuntakasvatuksessa
- osaa soveltaa liikuntaa erityistukea tarvitseville oppilaille
- osaa tukea liikuntataitojen oppimisen monimuotoisuutta ja yksilöllisyyttä

Additional information

Ajoitus: 1.vuosi

Study materials

Lukupiirin kirjallisuuslista

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching