KUMS4014 Minor Thesis (20 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Suoritustavat

Kirjallinen tutkielma.

Sisältö

Sivututkielma on maisterin tutkintoon kuuluva tieteellinen opinnäytetyö. Tutkielman aiheen hyväksyy maisteriseminaarin vastuuopettaja. Samalla tutkielmalle nimetään ohjaaja.

Tutkielman tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa selkeään kysymysten asetteluun, käsitteiden hallintaan ja niiden soveltamiseen, lähdekirjallisuuden hankintaan ja käyttöön, tutkimusmenetelmien käyttöön, johtopäätelmien tekoon ja tieteelliset kriteerit täyttävän, sujuvan tekstin kirjoittamiseen. Sivututkielmassa esitetään tutkimuskysymys, jota tarkastellaan tutkimusaineistojen ja -kirjallisuuden analyysin pohjalta.

Perinteisen monografiamuotoisen tutkielman lisäksi sivututkielman voi mm. tehdä ammatilliseen työhön pohjautuvana monimuototutkielmana, joka tarkastelee ammatilliseen työhön liittyvää tutkimuskysymystä. Monimuototutkielma soveltuu erityisesti jo työelämässä toimiville opiskelijoille. Monimuototutkielma koostuu ammatillisen työprosessin dokumentoinnista ja aihepiiriä käsittelevästä analyyttisesta tekstistä, joka usein toimii työn johdantona. Analyyttinen osuus koostuu työn metodien, metodologian, käsitteiden ja aihepiirin tieteellisten keskustelujen selostuksesta.

Arviointiperusteet: Arviointiperusteet tiedekunnan yhteisten arviointikriteerien mukaisesti.

Learning outcomes

Sivututkielman valmistuttua opiskelija osaa

- toteuttaa itsenäisen tutkimusprojektin: laatia tutkimussuunnitelman, kerätä tutkimusaineiston aiheen kannalta relevanteilla menetelmillä, analysoida aineiston ja tehdä siitä tulkintoja teoreettisen viitekehyksen avulla sekä raportoida tuloksista

- liittää tutkimustuloksensa aiheesta käytyyn tieteelliseen keskusteluun ja tuottaa eettisesti kestävää uutta tietoa

- raportoida tutkimuksensa tuloksista siten, että argumentointi, selitykset ja käsitteet ovat ymmärrettäviä ja hyväksyttyjä ja

- perustella tutkimuksensa merkityksen sekä tieteenalan kannalta että yhteiskunnallisesti.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (20 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching