KTKS051 Workshop for Quantitative Methods (1 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakso etenee kvantitatiivisten analyysien suunnittelun ja toteutuksen kautta raportointiin. Opintojaksossa käsitellään tutkimuksen otosta ja sen pohjalta tehtäviä yleistyksiä, muuttujien muodostusta, analyyseissa käytettyjen tilastollisten menetelmien valintaa ja valinnan perustelua, tilastollisten menetelmien vaatimien oletusten tarkastelua, tulosten tulkintaa ja raportointia. Tarkempi sisältö määräytyy kunkin opiskelijan tarpeiden perusteella.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa aikaisemmilla tutkimusmenetelmäopintojaksoilla hankkimaansa tietoa itsenäisessä tutkimustyössä (pro gradu -tutkielman aineiston analyysissa ja tulosten raportoinnissa).

  • pystyy perustellen raportoimaan tutkimustyönsä menetelmälliset valinnat ja tunnistamaan tutkimuksensa tutkimusmenetelmälliset vahvuudet ja rajoitukset.

Description of prerequisites

KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) tai vastaavat opinnot. Kurssi on tarkoitettu ainoastaan kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijoille.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjallinen tehtävä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching