KTKP1051 Interaction and Collaboration (KiMo) (2–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kuvaus:

  • vuorovaikutusteoriat ja niiden soveltaminen
  • eettisyys ja kulttuurinen moninaisuus vuorovaikutuksessa
  • vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisessa ympäristössä
  • oma vuorovaikutusosaaminen  

Learning outcomes

KiMo-tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tunnistaa kielen ja kulttuurin merkityksen vuorovaikutuksen resurssina
  • tunnistaa monikielisten ryhmien tapoja hyödyntää laajasti kielellisiä resursseja vuorovaikutuksessa
  • osaa tarkastella monikielisen ja -kulttuurisen ryhmän vuorovaikutuksen dynamiikkaa
  • tuntee tapoja luoda tilaa monikieliselle vuorovaikutukselle
  • löytää keinoja tukea kaikkien osallisuutta monikielisissä vuorovaikutustilanteissa

Additional information

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Study materials

Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R. & Ahokas, M. 2013. Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: Sanoma Pro. ISBN: 978-952-63-1785-4.

Englanninkielinen kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvä tieteellinen artikkeli, joka tarkennetaan opintojaksolla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching