KTKP021 Education, Society and Change, Part 1 (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Faculty of Education and Psychology, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Koulutus ja koulu – eilen, tänään ja huomenna! Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 –opintojaksolla perehdyt kouluun toimintaympäristönä.

Description

· kasvatus- ja koulutusinstituutiot ja -järjestelmät ja niiden muutos 

· kasvatuksen ja koulutuksen suhde valtarakenteisiin, kulttuureihin ja ideologioihin 

· kasvatuskäytänteet ja lapsuudessa, nuoruudessa, perheessä sekä työelämässä tapahtuneet kulttuuriset muutokset 

· keskeisiä käsitteitä: yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, inkluusio, osallisuus, moninaisuus, toiseus, eriarvoistuminen, sukupuolistunut väkivalta 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija   

· hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana 

· osaa tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntäen kasvatussosiologian käsitteitä  

· osaa eritellä kasvatuskäytänteiden ja lapsuudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa tapahtuneiden kulttuuristen muutosten yhteyksiä. 

Study materials

1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2006 tai uudemmat. Kasvatussosiologia. Helsinki: WSOY. (Soveltuvin osin). TAI Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013 tai uudemmat. Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (Soveltuvin osin).

2. Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa. Helsinki: Gaudeamus.

3. Englanninkielinen tieteellinen artikkeli, joka tarkennetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Verkkokurssi 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching