KTKP012 Learning and Guidance, Part 2 (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Faculty of Education and Psychology, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Millainen olen oppijana? Millainen rooli opettajalla on oppimisprosessin eri vaiheissa? Näihin kysymyksiin vastaa Oppiminen ja ohjaus, osa 2.

Description

• oppiminen, ohjaus ja oppimisympäristöt elämänkulun eri vaiheissa

• erilaisten oppijoiden huomioiminen oppimisessa ja ohjauksessa

• oppimiskäsitykset ja niiden merkitys pedagogiikassa

• oppimisen ja osaamisen arvioinnin erilaiset periaatteet

• omien arvojen ja käsitysten reflektointi kasvatusalan asiantuntijana

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa tarkastella omia näkemyksiään jatkuvasta oppimisesta ja ohjauksesta kytkemällä niitä tutkimukseen perustuviin käsitteisiin ja näkökulmiin

• hahmottaa oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden

• osaa tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja erilaiset oppijat huomioiden

• tuntee oppimisen arvioinnin erilaisia periaatteita ja ymmärtää arvioinnin merkityksen jatkuvan oppimisen tukemisessa

• tiedostaa omia arvojaan ja omaa vastuutaan tulevana kasvatusalan asiantuntijana.

Study materials

1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

2. Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI Woolfolk, A. 2007 tai uudemmat. Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon.

3. Englanninkielinen tieteellinen artikkeli, joka tarkennetaan opetusohjelmassa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
verkkokurssi 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching