KTKA2022 Määrälliset tutkimusmenetelmät, hyväksiluettu (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Muuttujien muokkaaminen, tilastollinen päättely, yleisimmät kahden muuttujan tilastolliset testit, efektin koko, tutkimuksen luotettavuus, sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valinta, tutkimustulosten raportointi määrällisessä tutkimuksessa, tutkimuseettiset periaatteet ja käytänteet, määrällisen tutkimuksen lukutaito, spss-ohjelmiston käyttö

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat

  • kerätä määrällisen tutkimusaineiston ja valita siihen sopivan tilastollisen analyysimenetelmän

  • analysoida määrällistä tutkimusaineistoa tilastollisen kuvailun ja päättelyn keinoin

  • raportoida tuloksia määrällisen tutkimusperinteen mukaisesti

  • noudattaa tutkimuksen teon eettisiä periaatteita

  • arvioida määrällisen tutkimuksen luotettavuutta

Description of prerequisites

KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen tai vastaavat opinnot sekä kasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopinnot.

Completion methods

No completion methods