KOGS403 Empirical Research Methods (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssi johdattaa empiiriseen ajatteluun, empiirisiin tutkimusmenetelmiin sekä tutkimuskäytäntöihin käyttäjätutkimuksen ja ihmislähtöisen teknologian suunnittelun kontekstissa. Kurssilla käsitellään seuraavia pääkysymyksiä:


1. Mitä empiirinen tutkimus on?
2. Miten toteuttaa empiirinen tutkimus?
3. Miten analysoida tutkimuksessa kerättyä dataa?
4. Mitä voimme päätellä analyysien tuloksista?
5. Miten soveltaa tuloksia käytännössä?

Nämä ydinkysymykset ratkaisevat lopulta, millaisia testaus- ja analyysimenetelmiä kannattaa valita ja käyttää empiirisessä ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen tutkimuksessa.

Suoritustavat

Kurssi koostuu luennoista sekä demo-ohjauksista. Ohjauksissa käsitellään numeromuotoisen aineiston tilastollista analyysiä SPSS-ohjelmalla. Opiskelijat tekevät viikoittain luentosisältöihin liittyviä demotehtäviä heille annetusta valmiista numerodatasta. Luentosisällöistä järjestetään tentti.

Learning outcomes

Kurssin lopussa opiskelijalla on parempi ymmärrys tutkimuksen tekemiseen liittyvistä perusperiaatteista. Opiskelija ymmärtää empiirisen tutkimuksen metodologiset periaatteet ja osaa kuvata sekä analysoida teksti- ja numeromuotoista dataa. Lisäksi hän osaa toimia hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Kurssin ei ole tarkoitus antaa kaiken kattavaa osaamista empiiriseen analyysiin, vaan se antaa valmiudet yksityiskohtaisemman empiirisen osaamisen kartuttamiseen. Kurssin jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmius osata soveltaa opittua omassa empiirisessä tutkimustyössä, kuten käyttäjätutkimuksissa. Kurssi onkin esitietovaatimuksena joillekin kognitiotieteen praktisille kursseille sekä graduseminaariin osallistumiselle.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching