KLSP004 Introduction to Language Studies (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssi kartoittaa kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.

Suoritustavat

Verkkokurssi, johon liittyy 2 luentoa. Opiskelija katsoo verkko-opiskeluympäristössä kielentutkimuksen eri alueita käsittelevät videot ja tekee niihin liittyvät oppimistehtävät.

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija

  • on tutustunut kielentutkimuksen eri osa-alueisiin ja peruskäsitteisiin
  • osaa tarkastella kieltä tutkimuksen kohteena ja tunnistaa siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • tunnistaa maailman kielten moninaisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden
  • osaa tarkastella kieltä sen eri konteksteissa (esim. kieli ja yhteiskunta)
  • tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen tarkastelunäkökulmien eroja ja yhtäläisyyksiä
  • osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja kielitieteellisiltä verkkosivustoilta
  • ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching