KIKA4020 Candidate Seminar and Candidate Thesis (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. Kirjoittamisen oppiaineen tutkielman menetelmäksi valitaan joko kuvaileva kirjallisuuskatsaus tai autoetnografia.

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet

· valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman

· tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä

· tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa

· tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen tutkimusetiikan periaatteita

· soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä

· kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän konventioita noudattaen

· esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja ja arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä

· arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä. 

Description of prerequisites

Tämän jakson suorittaminen edellyttää edeltäviä opintoja/esitietoja. Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin aineopintotasoisissa opinnoissa. Voimme tarvittaessa tarkistaa edeltävät opintosi opiskelusi aikana. Ennen seminaaria tulee olla suoritettuna vähintään 20 op aineopintoja, jossa mukana KIKA4001 Luova elämäkerrallinen kirjoittaminen, KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina sekä joko TAIA401 Tutkimusvalmiudet tai YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät.

Vuosien 2017 - 2020 opetussuunnitelman mukaan aineopinnot tehneiltä edellytetään siirtymäaikana aineopintojen kokonaisuus (35 op) ja joko TAIA401 tai YFIA200. (Tätä vanhemman opetussuunnitelman mukaan aineopintoja tehneet: täydentäkää esitiedot voimassa olevan suunnitelman vaateiden mukaiseksi.)

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (10 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching