KAIO003 Work in Life I (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kasvatustieteilijän työtehtävät ja –roolit, alumnien vierailut, kasvatustieteilijän työ- ja toimintakenttiin tutustuminen, työelämäpalvelut

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • muodostaa näkemyksen kasvatusalan työelämästä ja -tehtävistä sekä omien opintojensa ja valintojensa vaikutuksesta työelämämahdollisuuksiinsa

  • suunnitella ja rakentaa kuvaa akateemisesta asiantuntijuudestaan ja mahdollisista työuristaan

  • tunnistaa omaa osaamistaan

  • tarkastella kasvatustieteilijän työkenttää eettisestä ja kestävästä näkökulmasta

Description of prerequisites

Opintojakso on tarkoitettu kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijoille

Study materials

Oppimateriaalit

  • Virtanen, A. & Tynjälä, P. 2019. Factors explaining the learning of generic skills: A study of university students’ experiences. Teaching in Higher Education 24 (7), 880–894.

  • Virtanen, A. & Penttilä, J. 2012. Harjoittelut kasvualustoina yliopisto-opiskelijoiden osaamisen konkretisoitumiselle ja uusien taitojen oppimiselle. Kasvatus 43 (3), 268–278

  • Työelämäpalveluiden (JY) uraseurantaraportit

Sekä muu mahdollinen opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien tekeminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching