JSBY4130 Sustainable investing (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tutustu vastuullisen sijoittamisen keskeisiin käsitteisiin ja toimintatapoihin, ja lisää ymmärrystäsi vastuullisuuden merkityksestä sijoitus- ja finanssialalla.

Description

Opintojaksolla tutustutaan vastuullisen sijoittamisen perusteisiin. Saat tietoa vastuullisen sijoittamisen käsitteistä, periaatteista ja keskeisistä menetelmistä. Opit myös, mikä on eri sidosryhmien rooli vastuullisessa sijoittamisessa ja kestävässä rahoituksessa sekä hahmotat vastuullisuuden yhteyttä sijoitusten tuottoon ja riskiin.

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät vastuullisen sijoittamisen keskeisiin käsitteisiin, periaatteisiin ja menetelmiin, instituutiosijoittajien vastuullisen sijoittamisen käytänteisiin, EU-taksonomian ja EU:n kestävän rahoituksen strategiaan, sidosryhmien merkitykseen vastuullisessa sijoittamisessa, vastuullisen sijoittamisen tuottovaikutuksiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • vastuullisen sijoittamisen keskeiset käsitteet, periaatteet ja menetelmät
  • ymmärtää kestävän rahoituksen roolin kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä
  • arvioida eri sidosryhmien odotuksia yritysten vastuullisuudesta
  • hahmottaa vastuullisuuden yhteyden sijoitusten tuottoihin

Additional information

Opintojaksolla tarkasteltavat asiasisällöt liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, 13 Ilmastotekoja, 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Study materials

· Luentotallenteet

· Opettajan erikseen kurssin aikana ilmoittamat artikkelit ja muu kirjallisuus

Completion methods

No completion methods