JSBS4120 TUTUS2 Futures Studies Methods (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja -kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Additional information

Lisätietoja: tva@utu.fi, www.tvanet.fi

Study materials

Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot.

Literature

  • 1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
  • 2. Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia? Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere.

Completion methods

Method 1

Description:
Lähiopetus, itsenäinen työskentely, harjoitukset ja verkkokeskustelut. Lähiopetus 21 t ja viikoittaiset oppimistehtävät verkkoympäristössä.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen. Lisäksi on mahdollista, että opiskelijat osallistuvat pieneltä osin johonkin ajankohtaiseen tutkimusprosessiin riippuen käynnissä olevista hankkeista.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching