JSBA1110 Method Studies (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Mitkä ovat kauppatieteiden tyypilliset tutkimusmenetelmät? Tutustut määrälliseen ja laadulliseen tutkimukseen ja hankit osaamista tutkimuksen toteuttamiseen.

Description

Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja niiden soveltaminen liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimustyön käytännön toteutus, kommentointi ja raportoiminen.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• liiketaloustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteet.
• tunnistaa tutkimusprosessin päävaiheet.
• tieteenfilosofiset ja tutkimuseettiset perusperiaatteet.
• muotoilla tutkimusongelmia ja –tutkimuskysymyksiä.
• ymmärtää teorian ja käsitteiden roolin empiirisessä tutkimuksessa.
• tunnistaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen keskeisimmät aineistokeruumenetelmät ja osaa arvioida eri menetelmien soveltuvuutta empiirisen aineiston keräämisessä.
• analysoida empiirisiä aineistoja.
• raportoida empiirisiä tutkimustuloksia.
• suunnitella ja laatia oman tutkimussuunnitelman

Additional information

Suoritusajankohta: 3. opintovuosi

Description of prerequisites

Yrityksen taloustieteiden aineopintoja, JSBY1260 Kvantitatiiviset menetelmät ja SPSS, tai vastaavat opinnot.

Literature

  • Mahdollisista muutoksista kirjallisuudessa ilmoitetaan kontaktiopetuksen alkaessa.
  • Metsämuuronen, J. 2006 (tai uudempi). Tutkimuksen tekemisen perusteet<br />ihmistieteissä. Gummerus.
  • Eskola, J, Suoranta, J. 2005 (tai uudempi). Johdatus laadulliseen tutkimukseen.<br />Vastapaino.
  • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2000 (tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Tammi.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching