IHMJ4102 Diary research in human sciences (2–3 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

1) Johdatus päiväkirjamenetelmään: Menetelmän eri muodot ja tutkimusasetelmat sekä kehitystrendit, päiväkirja-aineiston luonne, menetelmän käyttö eri kohderyhmillä, vahvuudet ja rajoitukset, päiväkirjamenetelmä perhetutkimuksessa ja perheiden arjen tutkimusperinne Eettiset kysymykset, 2) Päiväkirjamenetelmä laadullisessa tutkimuksessa, -aineiston laadullinen analysointi, 3) Määrällinen päiväkirjatutkimus ja päiväkirja-aineiston määrällinen analysointi: yleisperiaatteita, 4) Pohdintaa ja reflektointia. Tehtävän ohjeistus.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija

· tuntee päiväkirjamenetelmän metodiset ja teoreettiset lähtökohdat, menetelmän eri muodot sekä ilmiöt, joihin ko menetelmä sopii

· osaa suunnitella pienimuotoisen päiväkirjatutkimuksen omaan aihepiiriin liittyen (asetelma, kysymykset)

· osaa soveltaa laadullisia analyysimenetelmiä päiväkirja-aineistoon

· ymmärtää päiväkirja-aineiston määrällisten menetelmien ja näihin liittyvien tulosten tulkinnan yleisperiaatteet

· ymmärtää päiväkirjamenetelmän vahvuudet ja rajoitukset, eettiset kysymykset

Additional information

Oppimistehtävä: Ennakkotehtävänä yhteen metodiartikkeliin perehtyminen (Moodlessa) ja varsinaisen kirjallinen oppimistehtävä, joka annetaan kurssilla ja suoritetaan kontaktiopetuksen jälkeen

Study materials

Metodiartikkelit. Ennakkotehtävänä yhteen metodiartikkeliin perehtyminen (Moodlessa) ja varsinaisen kirjallinen oppimistehtävä, joka annetaan kurssilla ja suoritetaan kontaktiopetuksen jälkeen. · Etsi vähintään kolme tutkimusartikkelia omaan väitöskirja-aiheeseen tai kohderyhmään liittyen ja tutustu niihin. Suunnittele kurssin opetuksen ja artikkelin perusteella pienimuotoinen päiväkirja-tutkimus omaan väitöskirjaasi liittyen ja raportoi seuraavat asiat: johdanto (perustelut menetelmälle, miten menetelmää käytetty aiemmin aihepiirin tutkimuksessa), tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset, otos, design (jakson kesto ja mittapisteiden määrä), päiväkirjakysymykset, aineiston analysointi, pohdinta. Vertaispalaute

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching