ELIP1010 Sport for all (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Lasten oikeuksien sopimus

Vammaisten oikeuksien sopimus

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki

Liikuntalaki

Varhaiskasvatusta ja koulutusta koskeva lainsäädäntö

Liikkumisympäristöjen esteettömyys ja saavutettavuus

Liikkumisympäristöjen tarkastelu, suunnittelu ja kehittäminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmasta

Osallisuus ja sen edistäminen liikunnassa

Valtion liikuntaneuvoston Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen jaoston toiminta


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää liikkumisympäristön saavutettavuuden ja esteettömyyden merkityksen ihmisen fyysisen aktiivisuuden ja liikuntaharrastuksen kannalta
  • tuntee yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevan lainsäädännön ja kansainväliset sopimukset sekä osaa soveltaa tietoaan liikuntakontekstissa
  • tunnistaa syrjiviä käytänteitä liikunnassa ja urheilussa
  • tietää keinoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen liikunnassa ja saa kokemuksia niiden käyttämiseen liikuntatilanteissa

Study materials

Verhe, I. & Ruti, M. 2007. Esteetön luontoliikunta. Opetusministeriö. Liikuntapaikkajulkaisu 93

Rintala, P, Huovinen, T. & Niemelä, S. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu no 168. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura. (ss. 215-251)

Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva lainsäädäntö liikunnassa ja urheilussa. Luettavissa https://www.finlex.fi/

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Luennot 10 h, Seminaari 10 h, Harjoitukset 40 h, Seminaarityö. Arviointiperusteet: opetukseen osallistuminen, seminaarityö.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching