ELIP1008 Adapted Physical Activity in Adulthood and Aging (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

● Eri liikuntalajien soveltaminen eri toimintaympäristöissä

● Vanhenemismuutokset, voimavarat, mahdollisuudet ja erityiskysymykset ikääntyneiden liikunnan soveltamisessa

● Yleisimpien elintapasairauksien, toimintakyvyn vajeiden sekä psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien erityiskysymykset liikunnan soveltamisessa

● Seniori-, vanhus- ja aikuisväestölle suunnattuihin erityisliikuntaryhmien toimintaan osallistuminen

Lihasvoima, tasapaino, liikkuvuus ja kestävyysliikunta, aivoterveys, mielenterveys

Luontoympäristö

           

Suoritustavat

Luennot 14 h

Seminaari 10 h

Liikuntaryhmissä avustaminen ja ohjaaminen 40h

Oppimispäiväkirja


Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirjan kooste ja seminaariesitys

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa eri liikuntamuotoja eri toimintaympäristöissä huomioiden terveyden ja toimintakyvyn rajoitteet ja voimavarat
  • ymmärtää monipuolisen liikunnan merkityksen/vaikutuksen ikääntyneen henkilön toimintakyvyn ylläpitämisessä ja parantamisessa ja tietää niiden teoreettiset perustelut
  • ymmärtää liikunnan merkityksen/vaikutuksen yleisimpien elintapasairauksien, toimintakyvyn vajeiden sekä psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien. hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä ja tietää niiden teoreettiset perustelut

Completion methods

No completion methods