ELIP1003 Functional Ability and Physical Activity (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

  • Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokittelu (ICF, sosiaalinen vs. medikaalinen malli, person environment fit -malli, tms.)
  • pitkäaikaissairauksien ja vammojen vaikutukset toimintakykyyn ja liikuntaan
  • liike- ja liikkumisvalmiuksien arviointi ja mittaaminen
  • fyysisen aktiivisuuden arviointi ja mittaaminen
  • Move!-mittausmenetelmän soveltaminen 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää toimintakykyä rajoittavat tekijät ja niiden merkityksen liikunnan näkökulmasta
  • tietää liikunnan mahdollisuudet toimintakyvyn tukemisessa
  • osaa liikkumisen ja toimintakyvyn arvioinnin perusteet

Study materials

Oheismateriaali

Rintala, P, Huovinen, T. & Niemelä, S. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu no 168. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura.

Käypä hoito suositukset. Luettavissa https://www.kaypahoito.fi/suositukset


Tenttikirjallisuus

Rintala, P, Huovinen, T. & Niemelä, S. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu no 168. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura. (ss. 61-68)

Viholainen, H., Hemmola, P-M., Suvikas, J. & Purtsi, J. 2011. (47 s.) Loikkiksella Ketteräksi. Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja, KUMMI 7. Niilo Mäki Instituutti ja Suomen CP-liitto. Jyväskylä: Niilo Mäki InstituuttiRintala, P., Asunta, P. & Silventoinen, K. 2017. Lasten

Erityisliikunnan perusteet. Jyväskylä: Likes. (http://www.peda.net/veraja/jyu/liiktdk/liikuntatieteet/soveltava).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Luennot 24 h, Seminaari ja harjoitukset 24 h, Erityistarpeet liikunnassa -työkirja, Kirjallisuuden tenttiminen. Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen seminaariin ja harjoitustehtävien suorittaminen. Kirjallisuuden tenttiminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching