CAMM5250 History, Social Studies and Pedagogy (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius - Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • opetussuunnitelmalliset lähtökohdat
  • historiallisen tiedon luonne
  • kotiseudun historia
  • historian ja yhteiskuntaopin opettamisen mahdollisuudet erilaisissa oppimisympäristöissä
  • oppijalähtöiset menetelmät opetuksessa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • omaksuu historiallisen tiedon luonteeseen liittyvän kriittisen, tulkitsevan, kyseenalaistavan ja vaihtoehtoja pohdiskelevan tarkastelutavan
  • ymmärtää lapsen tulevaisuuden yhteiskunnan toimijaksi, joka rakentaa omaa identiteettiään ja maailmankuvaansa niistä aineksista, joita hänelle tarjotaan ja joita hänelle tarjoutuu
  • ymmärtää historianopetuksen ja yhteiskuntaopin teorian ja käytännön yhteyden
  • omaksuu laaja-alaisen oppimisen näkökulman historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa
  • osaa hyödyntää monipuolisesti oppijalähtöisiä menetelmiä ja monimuotoisia oppimisympäristöjä.

Study materials

Sovitaan kouluttajan kanssa. 

Completion methods

Method 1

Description:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 20 tuntia kontaktiopetusta ja 61 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Evaluation criteria:
Opintojakson suorittamiseen vaaditaan aktiivista osallistumista lähiopetukseen, kurssin oppimistehtävän suorittaminen ja henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan tekeminen. Arviointi kohdistuu sekä oppimisprosessiin että tulokseen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching