AIKA4300 Bachelor's Thesis and Seminar (9 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tutkimusprosessin vaiheet, tiedon hankinta, empiirinen tutkielma (ei pelkkä kirjallisuuskatsaus), tieteellinen viestintä, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta

  • eritellä tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet

  • soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston keruuseen ja analysointiin

  • toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tieteellisen tutkimuksen

  • laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti

  • perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa

Additional information

Suoritustapa

Kontaktiopetukseen osallistuminen, itsenäinen työskentely ja vertaisarviointi, kandidaatintutkielma. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kandidaatintutkielman hyväksytty suorittaminen.

Description of prerequisites

Opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät ja KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät on suoritettava viimeistään Kandidaatin tutkielma ja seminaari -opintojakson aikana.

KASA4300/AIKA4300/VKTA4300/ERIA4300/OKLA4300 Kandidaatintutkielma ja seminaari-opintojakson aikana tulee suorittaa LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) -verkko-opintojakso, jonka järjestää Avoimen tiedon keskus.

Study materials

Oppimateriaalit

HIRSJÄRVI, S., REMES, P. & SAJAVAARA, P. (2009 tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

KNIIVILÄ, S., LINDBLOM-YLÄNNE, S. & MÄNTYNEN, A. (2017). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Muu lukuvuosittain opetuksen yhteydessä tarkennettava materiaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kandidaatintutkielman hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (9 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching