AIKA4200 Proseminar (9 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kaipaatko tieteellistä syventymistä? Aikuiskasvatustieteen tutkielmaopinnot johdattavat sinut tutkimuksen maailmaan. Rakenna osaamisesi tieteen kautta.

Description

Tutkimusprosessin vaiheet, tiedon hankinta, empiirinen tutkielma (ei pelkkä kirjallisuuskatsaus), tieteellinen viestintä, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
*hahmottaa tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet
*soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston analysointiin
*toteuttaa pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
*laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti
*perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa

Additional information

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja itsenäinen työskentely, proseminaarityö. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Description of prerequisites

Opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät ja KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät on suoritettava viimeistään proseminaarin aikana.


Opintojakson aikana tulee suorittaa LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) -verkko-opintojakso, jonka järjestää Avoimen tiedon keskus.

Study materials

HIRSJÄRVI, S., REMES, P. & SAJAVAARA, P. (2009 tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

KNIIVILÄ, S., LINDBLOM-YLÄNNE, S. & MÄNTYNEN, A. (2017). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus.

Muu lukuvuosittain opetuksen yhteydessä tarkennettava materiaali.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja proseminaarityön hyväksytty suorittaminen. Proseminaarityön arvioinnissa käytetään yhteisiä arviointiperusteita.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (9 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching