MUSSYV Advanced Studies in Musicology (80+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Syventävien opintojen oikeus voidaan myöntää, mikäli perus- ja aine-opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin (3/5).

Haku on kerran vuodessa keväällä. Opiskeluoikeus voidaan myöntää hakemuksessa esitettyjen perustelujen, haetun erillisen opinto-kokonaisuuden tarpeen sekä opintomenestyksen perusteella.

Description

Musiikkitieteen syventävissä opinnoissa perehdytään empiriaa painottavan musiikkitieteen valittuihin erityiskysymyksiin, ja syvennetään tutkijantaitoja ottamalla haltuun maisterintutkielmaa tukeva erityinen tutkimusmenetelmä. Soveltavasta tutkimuksesta kiinnostuneet opiskelijat voivat valita myös taideterapian tutkimusmenetelmiä ja taiteen hyvinvointinäkökulmia painottavia opintoja. Työelämäosaamista vahvistetaan työssäoppimisen ja maisteriopintojen portfoliotyöskentelyn kautta. Opintoihin on mahdollisuus sisällyttää myös pidempi työharjoittelu kotimaassa tai ulkomailla. Syventäviin opintoihin sisältyy musiikkitieteen opintojen lisäksi muita vapaavalintaisia opintoja.

Learning outcomes

Musiikkitieteen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

- selittää empiriaa painottavan musiikkitieteen keskeisiä tavoitteita, lähtökohtia ja periaatteita

- ymmärtää musiikintutkimuksen tieteidenvälistä luonnetta

- analysoida ja arvioida musiikintutkimuksen erikoisalojen tutkimustietoa

- soveltaa empiirisessä musiikintutkimuksessa käytettyjä menetelmiä

- toteuttaa itsenäisesti musiikkitieteellisen tutkimuksen ja/tai musiikki-/taideterapian menetelmiä hyödyntävän tutkimusprojektin

- hankkia ja arvioida alan uusinta tieteellistä tutkimustietoa

- toimia työelämässä musiikki- ja kulttuurialan tai näihin kytkeytyvän hyvinvointialan asiantuntijana ja kehittäjänä, ja ratkoa näissä tehtävissä esiintyviä ongelmatilanteita luovilla tavoilla

- kehittää aktiivisesti omaa musiikillista ja tieteellistä asiantuntijuuttaan

Structure

Select all (80–86 cr)